LEGO Mindstorms

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TRONG GIÁO DỤC 4.0

Bài viết về việc áp dụng công nghệ vào triết ký học tập thông qua chơi (Learning through play) được trình bày tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới.

LINE FOLLOWING IN LEGO MINDSTORMS (2 COLOR SENSORS)

Learn Line Following algorithm with two color sensors in LEGO Mindstomrs EV3 with concept 4-C of LEGO’s approach.

LINE FOLLOWING IN LEGO MINDSTORMS (BASIC)

Line Following is one of the most popular program in LEGO Mindstorms. Explain this algorithm with concept 4-C of LEGO’s approach.