computational thinking

NĂM QUÁ TRÌNH CỦA TƯ DUY TÍNH TOÁN

Tư duy tính toán là tổ hợp 5 quá trình có mối quan hệ với nhau, nhằm giải quyết vấn đề hiệu quả, vận dụng theo cách làm của máy tính.

JEANNETTE M. WING: DẪN NHẬP VỀ TƯ DUY TÍNH TOÁN

Bài báo của GS. Jeannette M. Wing giới thiệu những khái niệm cơ bản về Tư Duy Tính Toán (Computational Thinking).

COMPUTATIONAL THINKING LÀ GÌ?

Bài viết giới thiệu sơ lược về thuât ngữ “Tư duy tính toán” (Computational Thinking), bao gồm nguồn gốc xuất phát và những nội dung của nó.